Dzieci z blokiem wrodzonym mogą normalnie uczęszczać do szkoły

Personel szkolnej służby zdrowia i rodzice dziecka powinni być poinformowani o potencjalnych niebezpieczeństwach pouczeni o postępowaniu w przypadku wystąpienia zespołu MAS. Postępowanie to polega na, nagłym uderzeniu w okolicę serca, wprowadzeniu leczenia reanimacyjnego (patrz rozdział „Pomoc doraźna podaniu preparatu Alupent,  sztucznym oddychaniu oraz zewnętrznym masażu serca. Na ogół utrata przytomności jest krótkotrwała. Inne zabiegi, przy dłużej trwającym braku czynności serca (np. elektrostymulacja serca), są dostępne tylko w warunkach szpitalnych. Należy pamiętać, że przedłużająca się utrata przytomności wskutek braku czynności serca i następowego niedotlenienia mózgu może doprowadzić do odkorowania i zgonu dziecka. Nabyte wady zastawkowe serca powstają w wyniku zapalenia wsierdzia i zniekształcenia bliznowatego zastawek serca, najczęściej w następstwie procesów chorobowych o etiologii reumatycznej. Wady zastawkowe nabyte najczęściej dotyczą niedomykalności zastawki dwudzielnej oraz aortalnej. Zwężenie tych zastawek występuje znacznie rzadziej. Objawy kliniczne niedomykalności zastawki dwudzielnej charakteryzują się zmniejszeniem wydolności wysiłkowej, napadowym biciem serca, głośnym skurczowym szmerem, słyszalnym w rzucie uszkodzonej zastawki oraz znacznym powiększeniem lewej komory lewego przedsionka. W ciężkiej postaci tej wady duszność wysiłkowa przechodzi stopniowo w spoczynkową, występują objawy niewydolności krążenia, bezsenność, krwioplucie i napadowy kaszel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *