GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Na psychosomatyczny rozwój osobniczy wpływa wiele czynników. Wśród nich wymienia się endogenne czynniki genetyczne i parage- netyczne oraz egzogenne czynniki środowiska i tryb życia. W zasadzie czynniki te działają kompleksowo, kształtując rozwój osobniczy w wyniku skomplikowanych niekiedy interakcji. Czynniki genetyczne. Czynniki endogenne genetyczne mają szczególnie duże znaczenie w determinowaniu rozwoju. W skład ich wchodzi zespół odziedziczonych po rodzicach cech przekazywanych przez geny, które wyznaczają rozwój osobniczy. Zawarte w jądrze. komórkowym geny stanowią elementy chromosomów, które podczas zapłodnienia i połączenia komórek podlegają wymieszaniu. Ten zespół determinantów przekazywanych przez rodziców określony jest pojęciem genotypu. Jest on różny u poszczególnych osób i nie zawsze stanowi średnią wypadkową cech odziedziczonych. W zasadzie, poza bliźniętami jedno jaj owymi, każdy człowiek ma nieco inny zestaw genów. Stąd wynikają znaczne różnice w wyglądzie i czynnościach organizmu ludzkiego. Genotypowe podobieństwo jest tym większe, im bliższe jest pokrewieństwo danych osób, większa jest bowiem liczba takich samych genów im właściwych. Od genotypu zależy zatem cały tor rozwoju osobniczego, poszczególne etapy dojrzewania biologicznego, konstytucja psychiczna, jak również skłonność do występowania niektórych chorób (np. niektóre choroby metaboliczne, daltonizm czyli niemożność rozróżnienia pewnych barw, hemofilia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *