NERWICA

Nerwica, jako zaburze­nie czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego, mo­że być wywołana życiem w nieustannym pośpiechu, nadmiarem spraw do załatwienia, narastającymi obo­wiązkami, piętrzącymi się trudnościami — czyli czyn­nikami stressowymi, obciążającymi sferę psychiczną współczesnego człowieka. Czynniki te, utrudniając przystosowanie się do wymagań, wywołują stany lę­kowe, obsesje, obniżają sprawność fizyczną i przede wszystkim umysłową. Mogą powodować zaburzenia czynności serca lub żołądka, bez ich uszkodzenia (tzw. nerwice narządowe). Szczegółową analizę nerwic i psychonerwic dał A. Kępiński (1972), wskazując na urazy psychiczne, jako na główną ich przyczynę. Obciążenie psychiczne wynikające z oddziaływania różnych czynników śro­dowiska, ale również wiążące się z właściwościami osobniczymi człowieka, jest przyczyną nerwic sytuacyj­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *