WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA

W reakcjach ludzi na obciążenie psychiczne zauwa­żamy ogromne różnice. Jedni reagują silnym pobu­dzeniem emocjonalnym na prosty bodziec, którego in­ni nawet nie dostrzegają. Niektórzy zachowują spokój w najbardziej dramatycznych okolicznościach, inni z błahych powodów popadają w panikę, ujawniając przy tym zaburzenia w koncentracji uwagi, niezdol­ność kojarzenia. Zakłócenia w zachowaniu (dezorganizacja działania) pod wpływem obciążenia psychicznego są uwarunko­wane sytuacyjnie. Jednak duże znaczenie dla sposo­bów reakcji na to obciążenie mają determinanty oso­bowościowe. Fakt niejednakowej łatwości ulegania człowieka czynnikom stressowym i napięciom z ni­mi związanym zwrócił uwagę na właściwość, jaką jest odporność na obciążenie psychiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *