Norma ta ma wartość tylko przesiewową

Im wielkość odchylenia standardowego jest mniejsza, tym mniejsze jest rozproszenie wartości badanej cechy i odwrotnie przy dużej wielkości odchylenia standardowego rozsiew wartości cechy jest duży (w granicach: ± 1S od średniej arytmetycznej (x) znajduje się 68,26% osób badanej grupy; ± 2S od średniej arytmetycznej znajduje się 95,46®/o osób badanej grupy; ± 3S obejmuje prawie całą grupę badaną, tzn. 99, 73%). Granice wartości x+ 1S nazywamy „wąską normą, a x ± 2S „szeroką normą”. Dzieci, u których wartości pomiarów wykazują odchylenie do ± 2S wymagają obserwacji, a te u których są powyżej ± 2S powinny być objęte specjalną opieką lekarską. Praktycznie biorąc rozróżnia się następujące rodzaje norm: norma regionalna dotyczy wartości cechy w odniesieniu do płci i wieku kalendarzowego badanych zamieszkujących określony region. Norma ta ma wartość tylko przesiewową i jest mało precyzyjna, gdyż jest opracowana na podstawie jednorazowych badań w grupie wylosowanej z populacji; norma grupowa poza określaniem podstawowych cech i obejmuje rozszerzony zespół informacji (np. o wysokość ciała rodziców, ich wykształcenie itp.); norma docelowa  oparta jest na pomiarach ciągłych (okresowych) tych samych dzieci o określonym somatotypie i wzrastających w najkorzystniejszych warunkach.
Ze względu na odrębności środowiskowe wskazane jest, ab każdy region miał opracowania własnych norm regionalnych. P nadto podkreślić należy, że w związku z procesem akceleracji rozwoju ustalone normy po pewnym czasie stają się nieaktualne, dla, tego też powinny być aktualizowane przynajmniej co 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *