CZĘSTA PRAKTYKA

Układanie faktów jest częstą praktyką w dyskusjach na tematy poli­tyczne i ekonomiczne. Rysunek 10.2 pokazuje wykres, przedstawiający sytuację ekonomiczną. Jedno z opiniotwórczych źródeł stara się zdys­kredytować rządzące siły, więc za każdym razem, kiedy sytuacja się pogarsza (B,D i F), natychmiast o tym donosi. Jednak kiedy sytuacja się poprawia (A,C i E), zachowuje milczenie. Inne ze źródeł, opowiadające się za siłami politycznymi aktualnie sprawującymi władzę, robi na od­wrót — wskazuje okresy wzrostu ekonomicznego, ignorując natomiast pogarszanie się sytuacji.  Oba te źródła podają mylne informacje. Wykres jasno pokazuje, że sytuacja gospodarcza w zasadzie się nie zmienia w ciągu roku, choć oczy­wiście podlega naturalnym fluktuacjom. Pomimo że każde ze źródeł poda­je pewne prawdziwe fakty, jednak przez ukrywanie faktów świadczących na rzecz przeciwnego stanowiska fałszywie przedstawia sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *