INNY WAŻNY CZYNNIK

Innym ważnym czynnikiem determinującym odpor­ność na obciążenia współczesnego życia jest aktu­alny stan potrzeb. Na przykład silnej potrze­bie osiągnięć u ucznia, który dąży do uzyskania naj­lepszych ocen, towarzyszy wzmożone pobudzenie emo­cjonalne na niepowodzenia lub sukcesy w nauce. Ktoś, kto wybrał trudny zawód związany z zagrożeniem (np. zawód górnika lub pilota), a charakteryzuje się silną potrzebą bezpieczeństwa — stale będzie żył w niepo­koju i obawie, a to będzie sprzyjać poważnym niekiedy zaburzeniom psychicznym. Bardzo istotnym czynnikiem, warunkującym odpor­ność człowieka na obciążenie. we współczesnym świe- cie, jest dojrzałość emocjonalna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *