Izabella łukomska pyżalska biografia

Przybrało ono formę organizacyjną szkolnego systemu dyspanseryjnego, opartego na tworzeniu wielu grup dyspanseryjnych, odpowiadających najczęściej spotykanym rodzajom patologii w wieku szkolnym. System ten zakłada, że należy objąć specjalną opieką dzieci zakwalifikowane do tych grup, zapewnić im leczenie, konsultację u specjalistów oraz świadczenia korek- tywno-wyrównawcze i rehabilitacyjne. Ćwiczenia korektywno-wyrównawcze są typowym działaniem służby zdrowia w stosunku do niektórych patologii charakterystycznych dla wieku przedszkolnego i szkoły podstawowej. Chodzi tu głównie o korektywę ortopedyczną, ortofoniczną, ortoptyczną i ortodontyczną. Drugim podstawowym kierunkiem działania w opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną jest realizacja zadań lekarsko-higieńicznych, wynikających z potrzeb szkoły. Zadania te dotyczą głównie orzecznictwa lekarskiego dla celów szkolnych. Jest to orzekanie lekarskie w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w zakresie selekcji i kwalifikacji dzieci do szkół specjalnych oraz poradnictwa zawodowego uczniów kończących szkołę podstawową. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne wobec wyraźnego sprofilowania zawodowego naszego szkolnictwa ponadpodstawowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *