NIE TYLKO ODKRYWCY

Jednak nie tylko odkrywcy, badacze lub społeczni­cy stają w obliczu obciążeń. Każdy przeciętny czło­wiek musi radzić sobie w wielu trudnych sytuacjach życiowych, np. przechodząc ze środowiska wiejskiego do miejskiego, zmieniając swą sytuację rodzinną, zmie­niając zawód, podejmując naukę lub nowe role spo­łeczne. W takich sytuacjach każdy podlega obciążeniu psychicznemu. Potrafi je przezwyciężyć, jeśli rozwinie nowe sprawności lub cechy, zmieni skalę potrzeb, ukie­runkuje nowe dążenia i postawy, zaakceptuje rzeczy­wistość, jaką sobie stworzył. Ze względu na to, że burzliwy postęp cywilizacji nie szczędzi nam różnych obciążeń, z których nie wszystkie można zwalczyć, człowiek musi sam chronić własną sferę psychiczną i zabiegać o przestrze­ganie reguł higieny psychicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *