Rozstrzelanie powstańców madryckich

Obok kontaktów osobistych, jest dla higienistki szkolnej forum do przedstawiania oceny sytuacji zdrowotnej i higienicznej szkoły oraz wnioskowania kierunków i metod poprawy. Podobne wnioski higienistka przedstawia kierownikowi poradni dla dzieci bądź poradni szkolnej, a także wraz ze sprawozdaniem rocznym z pracy przedstawia poradni medycyny szkolnej i dyrekcji zespołu opieki zdrowotnej. Zadania higienistki szkolnej nieco różnią się między sobą w poszczególnych typach placówek oświatowo-wychowawczych. Warunkowane to jest między innymi wiekiem podopiecznych uczęszczających do danej szkoły. Inne bowiem na przykład będą zadania higienistki w zakresie nadzoru nad higieną osobistą u wychowanka przedszkola, czy ucznia pierwszej’klasy szkoły podstawowej, a inne u ucznia liceum ogólnokształcącego czy technikum. Pewną specyfiką odznaczają się też zadania higienistki w szkołach specjalnych (rodzaj defektów u dzieci, stopień ich zaawansowania). Pewne różnice w specyfice pracy występują także w szkołach zawodowych, zwłaszcza przemysłowych i prowadzących zajęcia warsztatowe, jak również w szkołach z rozszerzonym programem wychowania fizycznego czy też sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *