ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

Poznanie prawidłowości rozwojowych jest punktem wyjścia do sformułowania oczekiwań i wymagań odnośnie do dziecka w każdym okresie jego życia. Rozwój wyznaczają różnorodne czynniki, do których zaliczamy także -odpowiednie oddziaływania wychowawcze. Pamiętając o tym, ważne jest, by kierując rozwojem dziecka brać pod uwagę nie tylko istniejące już możliwości dziecka, lecz również by kształtować te cechy, które przygotowują przejście do następnego wyższego etapu. Rozwój psychiczny jest procesem dynamicznym, złożonym i długotrwałym. Wskażemy tu podstawowe kierunki i zasadnicze zmiany rozwoju wieku przedszkolnego i szkolnego. Wiek przedszkolny stanowi odrębny okres rozwojowy ze względu na przeważającą w nim formę działalności, jaką jest zabawa, sposób poznawania rzeczywistości swobodne zdobywanie doświadczeń i mimowolne okolicznościowe uczenie się oraz specyfikę środowiska wychowawczego jest nim nadal rodzina, a także przedszkole.
Rozwój motoryki w tym wieku przejawia się głównie we wzroście koordynacji ruchów, zwiększeniu ich szybkości i precyzji (zanik współruchów), opanowaniu ruchów narzędziowych Apraksji). Pod koniec tego okresu dzieci uzyskują pełną samodzielność w zakresie nawyków higienicznych i umiejętności ubierania się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *