BRAK JEDNOLITEJ TEORII

Wobec braku jednolitej teorii zmęczenia, stosowane są różne jego klasyfikacje. Rozróżnia się zmęczenie fi­zyczne (mięśniowe) i psychiczne (umysłowe). Dziś czę­sto mówimy o zmęczeniu industrialnym lub przemy­słowym oraz o zmęczeniu stressowym, związanym z reakcjami emocjonalnymi na bodźce stressowe, na za­grożenie. Zmęczenie może być wywołane warunkami obiek­tywnymi, takimi jak nierytmiczna praca, praca niezgod­na z naszymi kwalifikacjami, źle zorganizowana lub od­bywająca się w uciążliwych czy szkodliwych warun­kach. Zależy ono również od czynników psychicznych. Sprzyja mu silne napięcie emocjonalne (niepokój, nie­pewność, lęk, strach), niepowodzenie, konflikty spo­łeczne, wzmożone poczucie odpowiedzialności za wyko­nywane zadanie, zniechęcenie lub rozgoryczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *