CHOROBY I WADY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Choroby i wady układu sercowo-naczyniowego stanowią istotny problem w opiece nad dzieckiem przedszkolnym i szkolnym i wymagają czynnej opieki. Wśród nich do częściej występujących należą niektóre zaburzenia rytmu serca i przewodzenia oraz wady wrodzone i nabyte serca. Inne choroby serca, jak kardiomiopatie i choroby osierdzia są na ogół rzadkie. Na występowanie zaburzeń rytmu mają wpływ różne czynniki prowadzące do anatomicznego lub czynnościowego uszkodzenia układu bodźco-przewodzącego serca albo bezpośredniego, bądź wtórnego niedotlenienia mięśnia sercowego. Szczególnie częstą postacią są pobudzenia przedwczesne (skurcze dodatkowe) komorowe lub nadkomprowe, które jako objaw fizjolgiczny pojawiają się u dzieci w .wieku szkolnym, zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania z powodu dużej labilności układu neurowegetatywnego w tym okresie życia.
Jak wynika z obserwacji klinicznych, dokładne ustalenie rodzaju zaburzeń rytmu na podstawie osłuchiwania serca, czy badania tętna jest trudne i prawie niemożliwe. O właściwym rozpoznaniu decyduje badanie elektrokardiograficzne. Jeżeli zaburzenia tego rodzaju nie są częste i powstają w zdrowym sercu, to na ogół nie wymagają leczenia. Leki antyarytmiczne (np. propranolol, amid prokainy, dwufenyloaminę i inne) włącza się tylko w pobudzeniach przedwczesnych, występujących u pacjentów z wadą serca lub uszkodzeniem mięśnia serca, bądź trwałym uszkodzeniem drogi przewodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *