W WYNIKACH BADAŃ

W wynikach niektórych badań ujawniono związek między reakcjami emocjonalnymi a schorzeniami psy­chosomatycznymi . Wykazano między innymi, że osoby wyrażające swobodnie emocje w zachowaniu, ujaw­niały niższy stopień pobudzenia wegetatywnego w sy­tuacjach stressowych. W badaniach zawałowców oka­zało się, że w porównaniu z grupą zdrowych osób, u nich utrzymywały się znacznie częściej negatywne re­akcje emocjonalne (poczucie winy, wrogość), podczas gdy zdrowi wykazywali obojętność wobec swych re­akcji i łatwość opanowywania się.. W odniesieniu do osób ze schorzeniami przewodu po­karmowego (wrzód żołądka) stwierdzono, że różnią się oni od zdrowych poziomem lęku, podejrzliwością, po­czuciem winy z elementami agresji. Również więc w formowaniu tego schorzenia wydają się mieć znacze­nie czynniki emocjonalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *