Wzrost zainteresowań problemami bardziej ogólnymi

Społecznymi, politycznymi i filozoficznymi oraz sferą przeżyć osobistych (refleksyjność). Rozwój procesów poznawczych dokładne spostrzeżenia, rozumowanie w postaci operacji formalnych oraz myślenie hipotetyczno-dedukcyjne, przy jednoczesnym braku doświadczenia życiowego wpływa na nadmierny krytycyzm, tendencję do przyjmowania stanowisk skrajnych, idealizm. Widoczne jest rozluźnienie więzów z rodziną i podporządkowanie się grupie, tzw. konioimizm młodzieżowy. Zmiany we wzajemnych stosunkach dziewcząt i chłopców polegają na przejściu od antagonizmu (11—12 lat) do wspólnego spędzania czasu (14—16 lat) i żywego, wzajemnego zainteresowania, chodzenia parami (16—17 lat). Oddziaływanie na rozwój jednostki musi być oparte na znajomości zarówno możliwości, jak i potrzeb psychicznych dziecka w każdym okresie rozwojowym. Istnieje wiele rodzajów metod badań psychologicznych są to testy badające inteligencję, pamięć, wyobraźnię, osobowość, dojrzałość emocjonalno-społeczną, percepcję wzrokową i słuchową czy status jednostki w grupie. W ocenie rozwoju dziecka należy kierować się jednak zawsze następującymi zasadami: 1) wynik testu wymaga fachowej interpretacji psychologicznej, 2) wynik testu nie jest pełnym i wyłącznym wykładnikiem możliwości rozwojowych, które oceniamy stosując łącznie różnorodne metody, w tym również metody obserwacji, wywiadu i rozmowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *