Zakładach rehabilitacji zawodowej

Najciężej poszkodowani inwalidzi narządu ruchu, niewidomi, głusi oraz inwalidzi układu oddechowego, nie kwalifikujący się do szkół prowadzonych przez resort oświaty i wychowania, znajdują miejsce w Zakładach rehabilitacji zawodowej resortu zdrowia opieki społecznej. Uczniowie tych zakładów mają możność uzyskania wykształcenia w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej, średniej szkoły zawodowej, pomaturalnych studiów zawodowych bądź ukończenia kursów przysposabiających do zawodu. Dzieci z dużym niedorozwojem umysłowym mają zapewnioną pomoc ze strony opieki społecznej. Jeżeli środowisko rodzinne nie jest w stanie zapewnić im odpowiednich warunków bytowo-zdrowotnych, znajdują miejsce w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez resort zdrowia i opieki społecznej. W zakładach tych realizowany jest ‘także wszechstronny program terapeutyczno-wychowawczy, obejmujący opieką leczniczą, rehabilitacyjną, mający na celu przystosowanie dziecka do życia. Z uwagi na to, że najodpowiedniejsze warunki rozwoju psychofizycznego dzieciom upośledzonym zapewnia rodzina, system zasiłków rodzinnych przewiduje większą kwotę miesięcznego zasiłku rodzinnego na dziecko kalekie. Matki dzieci korzystających z tych zasiłków oraz matki innych dzieci przewlekle chorych mogą również, dla zapewnienia im lepszej opieki w domu, skorzystać z urlopu wychowawczego. Jest on w tym przypadku znacznie dłuższy. Również działalność wielu organizacji społecznych ukierunkowana jest na pomoc rodzinom obarczonym dziećmi z naruszoną sprawnością psychofizyczną. Szczególne zadanie przypada tutaj Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Przy zarządach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci są powoływane problemowe komisje bądź zespoły do spraw pomocy rodzinie i opieki indywidualnej nad dzieckiem. Rozpoznają one potrzeby poszczególnych rodzin i ich dzieci i podejmują działania zmierzające do ich zaspokojenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *