ZALEŻNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA

Oczywiście przysto­sowanie to zależy zarówno od otaczającego środowiska, jak i od osobowości człowieka, jednak rola aktywności człowieka w uczestniczeniu w zmianach w otaczającym świecie wydaje się być najistotniejsza. Przystosowanie człowieka polega na tym, że wpły­wy otoczenia, oddziaływujące nań od pierwszych chwil życia, kształtują mechanizmy sterujące jego po­stępowaniem. Pod wpływem wymagań, jakie stawia człowiekowi środowisko, rozwija on swoją sprawność i orientację w różnych sytuacjach. Powracamy do waż­nego stwierdzenia, że obciążenie psychiczne, jakiemu podlega współczesny człowiek, nie wywiera jedynie ujemnego wpływu. Codzienne przykłady wskazują, że pewne obciążenie sfery psychicznej jest nie tylko nie­szkodliwe, ale wręcz potrzebne dla właściwego rozwoju człowieka, który ma stawiać czoło coraz silniejszym obciążeniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *