Przymusowej hospitalizacji podlegają dzieci chore na błonicę

Występuje obecnie niezwykle rzadko), dur brzuszny i dury rzekome, dur plamisty, nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina), tężec, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie mózgu opon mózgowo-rdzeniowych, wąglik, ospę naturalną oraz zatrucie jadem kiełbasianym. Wczesnemu wykrywaniu chorób zakaźnych sprzyjają odpowiednie przepisy sanitarno-epidemiologiczne, które zobowiązują do zgłaszania każdego przypadku choroby zakaźnej, zarówno kierownikowi zakładu nauczania, jak i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Obowiązek ten spoczywa na rodzicach dziecka i pracownikach służby zdrowia, jeżeli zachorowanie wystąpiło poza szkołą lub przedszkolem, natomiast’ o przypadku choroby zakaźnej, mającej miejsce w placówkach szkolnych i wychowawczych, odpowiednią stację sanitarno-epidemiologiczną powiadamia kierownik tych zakładów lub lekarz szkolny, który także ma obowiązek prowadzenia rejestracji  zachorowań wśród dzieci i personelu, na podstawie informacji przekazywanych mu przez wychowawców lub pracowników szkolnej służby zdrowia lub rodziców dziecka. Pewną formą reżimu sanitarnego jest obowiązek posiadania tzw. książeczek zdrowia przez osoby zatrudnione w placówkach, w których stykają się z dziećmi ,,na co dzień”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *