SZANSA PROFILAKTYKI

Eliminacja ta stanowi często jedy­ną szansę profilaktyki. Oczywiście, że zasady profilak­tyki wypracowane przez różne nauki nie rozwiązują całościowo problemu obciążenia psychicznego, tym bardziej że to, co dziś nie wydaje się być czynnikiem obciążającym — jutro może nim zostać. Należy przypuszczać, że dzięki postępowi wiele trud­ności dnia dzisiejszego zostanie pomyślnie dla człowie­ka rozwiązanych, natomiast powstaną nowe, być może jeszcze bardziej skomplikowane. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zarówno w zakresie ochrony środo­wiska naturalnego jak też środowiska psychicznego. Profilaktyka ta wymaga skutecznych działań całych  zespołów specjalistów, wytrwale walczących o zacho­wanie przyrody, o zapewnienie człowiekowi właści­wych warunków bytowania i pracy oraz ochronę jego zdrowia psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *