W POSZUKIWANIU PANACEUM

Często jednak ,w, poszukiwaniu rewelacyjnego pana* ceum na . obciążenie: psychiczne zapominamy o ; tych najprostszych wskazaniach higieny psychicznej,,a mia­nowicie o. uregulowanym, trybie życia, nie: nadużywa­niu tytoniu i alkoholu ani innych używek, o prawidło­wym odżywianiu, nie unikaniu ruchu, który, obok ułat­wiania strat kalorycznych, jest czynnikiem działającym na. cały; organizm. Przestrzeganie tych zasad, zawar- tych-w coraz liczniejszych wydaniach popularnych, po­zwala..unikać smutnych skutków; wyczerpania układu nerwowego; rejestrowanych dziś coraz .częściej przez .lekarzy. Jednym z najlepszych środków; zapobiegania nerwo­wemu i nieustabilizowanemu .trybowi:życia jest akty w n o ś ć;i f i z yc z n a; a więc systematyczne i uprawianie . sportu i .-turystyki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *