Bostonka u niemowlaka

Rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, analogicznie jak zdrowie ludzi w ogóle, warunkowane jest przez kilka podstawowych czynników. Są nimi osobnicze uwarunkowania genetyczne, środowisko (fizyczne i społeczne), w którym człowiek żyje, pracuje, uczy się, poziom kultury w ogóle, a zdrowotnej w szczególności, oraz poziom opieki zdrowotnej jej dostępności i efektywności. Dwa pierwsze czynniki mają dla zdrowia znaczenie podstawowe, dwa pozostałe, choć wspomagające, to niemniej w sytuacjach zagrażających, nagłych bądź przewlekłych, o zdrowiu i życiu decydujące. Poziom kultury zdrowotnej ma niewątpliwy wpływ na świadomą realizację potrzeb zdrowotnych, stosunek osobnika do własnego i innych zdrowia, zaś właściwie zorganizowana opieka zdrowotna zapewnia możliwość zaspokojenia tych potrzeb, zarówno profilaktycznych, leczniczych, jak i rehabilitacyjnych. Opiekę zdrowotną nad populacją w wieku rozwojowym zapewnia, jak i ogółowi ludności w naszym kraju, państwowa służba zdrowia. Opieka zdrowotna ma-charakter opieki powszechnej. W coraz większym stopniu staje się.ona także opieką zdrowotną czynną, aktywnie podejmującą w -stosunku do obywatela, zwłaszcza w określonych przedziałach wieku, działania prewencyjne i lecznicze. Tak działa między innymi szkolna służba zdrowia zapewniająca opiekę nad uczniami. Zasadza się ona w systemie opieki zdrowotnej na koncepcji medycyny wieku rozwojowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *