NIEPRZYSTOSOWANIE PSYCHOLOGICZNE

Do psychologicznych zaliczamy występowanie reakcji nie­współmiernych do bodźców, działanie przeciwko sobie, stwarzanie sytuacji, które trudno rozwiązać, nie osią­ganie powodzenia w realizacji celów. Kryteria spo­łeczne nieprzystosowania to m. in. nie spełnianie za­dań wynikających z ról społecznych, zachowanie nie­zgodne z przyjętymi normami i wymogami w środo­wisku, popadanie w konflikty z otoczeniem, trudność nawiązywania i utrzymywania kontaktów towarzyskich itd. Psychologia kliniczna rejestruje dziś na całym świe- cie liczne przypadki nieprzystosowania charakteryzu­jące się różnymi objawami. Należą do nich przede wszystkim stany lękowe i frustracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *