STUDIA NAD DZIEĆMI

Na podstawie zebranych materiałów z badań wyciągnięto wniosek, że stymulacja przyspiesza rozwój ośrodkowego układu nerwowego tych zwierząt. Badania tkanki mózgowej potwierdziły tę tezę. Studia przeprowadzone nad dziećmi potwierdziły wnioski z badań nad zwierzętami. Okazało się, że zmia­ny w otoczeniu dziecka zmuszają je do reakcji na róż­ne czynniki, powodują konieczność „stawiania czoła” wielorakim trudnościom i w wyniku tego obserwowa­no u nich właściwe formy przystosowania się do sy­tuacji stressowych oraz mniejszą reaktywność na ob­ciążenia psychiczne. Badania grupy 10-letnich chłop­ców, u których oceniano stopień ograniczenia ich ak­tywności przez zbyt troskliwe matki, wykazały, że u dzieci wychowywanych przez matki o dominujących i kontrolnych postawach utrudniony był rozwój samo­dzielności i odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *